M.Y.journey gevestigd aan het Pomonaplein 49 A, 2564 XS, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. M.Y.journey neemt jouw privacy serieus, wij behandelen jouw persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.


1) VOLGENS WET- EN REGELGEVING
Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

2) PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
M.Y.journey verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in ons systeem :
* voor- en achternaam
* e-mailadres
* bankrekeningnummer
* overige persoonsgegevens kan je zelf toevoegen/wijzigen, maar is niet verplicht

3) MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
M.Y.journey verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen :
* Het afgeven van persoonsgebonden abonnementen/strippenkaarten zodat je van de diensten van M.Y.journey gebruik kan maken
* Het afhandelen van de betaling van jouw abonnement/strippenkaart
* Om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Voor het mailen van onze nieuwsbrief waar je je zelf voor hebt aangemeld en je ook elke gewenst moment weer voor kunt afmelden
* M.Y.journey verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

4) HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
M.Y.journey bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je stoppen met het gebruik maken van onze diensten, hebben wij je geschiedenis maximaal 7 jaar nodig als bewijs aan de belastingdienst. Adres gegevens kunnen eventueel verwijderd worden van je account. Voor- en achternaam en e-mailadres hebben wij nodig om te weten dat je gebruik hebt gemaakt van onze diensten.

5) LOCATIES VAN GEGEVENSVERWERKING
* Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrief. Hun privacyverklaring vind je hier.
Je kunt er op elk gewenst moment voor kiezen om je via Mailchimp uit te schrijven.
* Eversports voor bijhouden van de ledenadministratie zoals genoemd in de punten 2, 3, en 4. Hun voorwaarden en privacyverklaring vind je hier.
* Zoom voor de online lessen. Meer over de privacy van zoom vind je hier.

In het online les systeem kan je met jouw persoonlijke account :
* jouw NAW-gegevens inzien en zonodig aanpassen/aanvullen
* jouw actieve abonnement en/of aangekochte product zien
* een overzicht vinden van welke les(sen) je hebt gereserveerd/aan hebt deelgenomen

6) DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
M.Y.journey verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. M.Y.journey blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7) GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door M.Y.journey en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In ons online les systeem kun je de gegevens vinden en beheren, jouw account is beveiligd met een wachtwoord naar keuze. Tevens kun je bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: marijke@myjourneyonline.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

8) GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
M.Y.journey neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, zoals bijvoorbeeld een medewerker van M.Y.journey, tussen zit.

Wij hopen je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Mocht je suggesties hebben de zorgvuldigheid verder te verbeteren dan ontvangen we die graag.

ONZE GEGEVENS :
M.Y.journey
Pomonaplein 49A
2564 XS, Den Haag
Nederland
0628655548
www.myjourneyonline.nl
info@myjourneyonline.nl